LEGAL DISCLAIMER

Vragen? Contacteer ons

1) Algemeen:

Welkom op de website van DOX Group nv (hierna genoemd “DOX Group”, “wij” of “ons): https://www.shop.doxpartner.be, https://www.doxacoustics.eu, https://www.doxnoisecontrol.eu, https://www.doxsoundproofing.eu en https://www.doxgroup.eu (hierna genoemd “Website”). Gelieve de volgende basisregels die uw gebruik van de Website beheersen te bekijken (hierna genoemd “Legal Disclaimer”) en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u ondervindt hinder bij het lezen ervan, vraagt DOX Group u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.

De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen, die schriftelijk overeengekomen zijn tussen DOX Group en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Dit Document was laatst gewijzigd op 2 september 2020.

2) Aard van de aangeboden informatie:

De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

3) Aansprakelijkheden:

DOX Group levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal DOX Group proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt DOX Group u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan deze Legal Disclaimer).

DOX Group spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. DOX Group kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan DOX Group u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

DOX Group is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

DOX Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door DOX Group.

Echter, niets in deze Legal Disclaimer sluit DOX Group haar aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

4) Links naar websites van derde partijen:

Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover DOX Group geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. DOX Group kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

5) Intellectuele eigendom:

Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van DOX Group en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van DOX Group. De naam en het logo van DOX Group en de producten en eventuele diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan DOX Group.

6) Bescherming van de persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens afkomstig van de bezoeker die deze Website bezoekt, zullen uitsluitend worden gebruikt om de technische functionaliteit te verbeteren. De gegevens die u ingeeft op de Website zijn vertrouwelijk. DOX Group zal optreden als verantwoordelijke van deze gegevens in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992.

7) Toepasselijk recht en rechtbank:

Dit Document is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar DOX Group haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

8) Divers:

Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

9) Contact:

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve DOX Group dan te contacteren op:

DOX Group nv 
Starrenhoflaan 43-A04 
B-2950 Kapellen 
BTW-BE 0471.972.703 
info@doxgroup.eu

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle DOX-nieuwigheden

;